ประมวลภาพเมื่อ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2546

วันที่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุอริยสงฆ์ บรรจุครั้งที่ 2 เป็นจุดที่ 2 ที่พระเศียร

1     2

<<  []  >>