ท่านอาจารย์ยกทรง(วีระ งามขำ)

หน้าที่ประจำทุกๆวัน
ของดีหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง
วิธีบนหลวงพ่อฤาษีวัดท่าซุง
นิพพานชาตินี้
วิธีเปิดร้านค้าขาย
วิธีลาพระพุทธภูมิ

 


หน้าที่ประจำทุกๆวัน

1. ตื่นนอน  วันนี้ลูกจะทำดีให้มากที่สุด ตายเมื่อไรขอไปพระนิพพานชาตินี้

2. รักษาศีล  ๕ หรือ ๘ หรือกรรมบถ ๑๐ อย่างน้อยวันละ ๑๐ นาที หลังจากตื่นนอน
                      (คือ ขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้า ได้โปรดสงเคราะห์ให้ลูกรักษาศีล ๕ ให้ครบภายใน ๑๐ นาทีนี้ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้า)

3. ทำบุญ  ครั้งละ ๑ บาท ตั้ง นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) แล้วกล่าวว่า                               “ขอถวายเป็นสังฆะทาน ขอนิพพานชาตินี้ ขอให้ลูกคล่องตัวทุกประการเทอญ”
                              (เงินจำนวนนี้จะไปถวายที่วัดใดก็ได้ ขอให้แจ้งพระผู้รับว่าถวายเป็นสังฆะทาน)

4. ภาวนา  พุท-โธ หรือ นะมะ-พะธะ หรือ นิพพาน-นิพพาน

5. อาราธนาพระพุทธเจ้า  ขออาราธนาพระพุทธเจ้า ประทับบนศีรษะของลูก ตลอดทั้งวันด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้า

6. ขอขมาโทษ ข้าพระพุทธเจ้า ขอกราบขมาโทษต่อพระรัตนตรัย ขอได้โปรดยกโทษให้กับข้าพระพุทธเจ้า ณ กาลบัดนี้เถิด

7. กราบหมอน พุทธังรักษา ธัมมังรักษา สังฆังรักษา ปลอดภัยทุกเวลาด้วย นะโมพุทธายะ

8. พิจารณาร่างกาย เหม็นเน่า น่าเกียจ คน สัตว์ วัตถุธาตุทั้งหลาย พังสลายทั้งหมด หากตายตอนนี้ขอไปนิพพานเลย

9.นอนภาวนา ถนัดบทไหนให้ขึ้นบทนั้นก่อน เช่น ภาวนา พุท-โธ แล้วต่อด้วย

คาถาเงินล้าน
สัมปะจิตฉามิ
นาสังสิโม
พรหมา จะ มะหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายักติ
พรหมา จะ มะหาเทวา อะภิลาภา ภะวันตุ เม
มะหาปุญโญ มะหาลาโภ ภะวันตุ เม
มิเตพาหุหะติ
พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ
วิระทะโย วิระโคนายัง
วิระหิงสา วิระทาสี
วิระทาสา วิระอิตถิโย
พุทธัสสะ มานีมามะ
พุทธัสสะ สวาโหม
สัมปะติจฉามิ
เพ็ง เพ็ง พาพา หาหา ฤาฤา

10. กลางคืน ตื่นนอนตอนไหน ให้ภาวนาตามใจชอบทันที ภาวนาจนหลับต่อไป อย่างนี้จะมีผลมากนักแล

กลับบน

 


 

ของดีหลวงพ่อฤาษี (พระราชพรหมยาน) วัดท่าซุง


1. บอกพระคำข้าว คือ ตั้ง นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
หลวงพ่อพระคำข้าวมหาลาภ ขอได้โปรดสงเคราะห์ลูกเรื่อง.....................................ด้วยเถิดเจ้าข้า

2. สังฆะทาน ตั้ง นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
แล้วกล่าวว่า “ขอถวายเป็นสังฆะทาน ขอนิพพานชาตินี้ ขอให้ลูกคล่องตัวทุกประการเทอญ”

3. คาถาเงินล้าน ตั้ง นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

สัมปะจิตฉามิ
นาสังสิโม
พรหมา จะ มะหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายักติ
พรหมา จะ มะหาเทวา อะภิลาภา ภะวันตุ เม
มะหาปุญโญ มะหาลาโภ ภะวันตุ เม
มิเตพาหุหะติ
พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ
วิระทะโย วิระโคนายัง
วิระหิงสา วิระทาสี
วิระทาสา วิระอิตถิโย
พุทธัสสะ มานีมามะ
พุทธัสสะ สวาโหม
สัมปะติจฉามิ
เพ็ง เพ็ง พาพา หาหา ฤาฤา

กลับบน

 


 

วิธีบนหลวงพ่อฤาษีวัดท่าซุง


                       มีดอกไม้ธูปเทียน หรือ จุดธูป ๕ ดอก แล้วประณมมือด้วยความตั้งใจว่า ลูกขอบนหลวงพ่อฤาษีวัดท่าซุง ว่า

หากไม่เกินวิสัย ขอได้โปรดสงเคราะห์ลูกเรื่อง........................เมื่อสำเร็จเรียบร้อยแล้วลูกจะถวายสังฆทาน ชุดละ...........บาท

จำนวน...............ชุด อุทิศส่วนกุศลถวายให้ ณ. ภายหลัง

(รักษาศีล ๘ สามวัน และนั่งกรรมฐานด้วยยิ่งดีเยี่ยม)

กลับบน

 


 

นิพพานชาตินี้


1. ทำบุญ ทำทาน ทำดี ทุกๆอย่าง แล้วอธิฐานว่า ขอนิพพานชาตินี้

2. ภาวนา หายใจเข้า นิพพาน หายใจออก นิพพาน

3. อาราธนา พระพุทธเจ้า ประทับบนศีรษะตลอดทั้งวัน

4. รักษาศีล ๕ หรือ ๘ หรือกรรมบถ อย่างน้อยวันละ ๑๐ นาที (ขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้า ได้โปรดสงเคราะห์ให้ลูก

รักษาศีล ๕ ให้ครบภายใน ๑๐ นาทีนี้ด้วยเถิด พระพุทธเจ้าข้า)

กลับบน

 


 

วิธีเปิดร้านค้าขาย


                       ใช้เทปสมาทานพระกรรมฐาน  ลูกขอกราบอาราธนาบารมีหลวงพ่อฤาษีวัดท่าซุงได้โปรดสงเคราะห์

ให้ลูกมีความสำเร็จสมบูรณ์ทุกๆประการเทอญ พอได้ยินเสียงเทปดังขึ้น ให้อธิษฐานขอตามชอบใจ แล้วพรมน้ำมนต์

จากหลังร้านไปหน้าร้าน แล้วอุทิศผลบุญ ให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอจงโปรดรับและโมทนา และโปรดสงเคราะห์การค้า

ให้ซื้อง่ายขายคล่อง เงินทองเหลือใช้ ปลอดภัยทุกๆประการ และเปิดเทปคาถาเงินล้านต่อไป.

กลับบน

 


 

วิธีลาพระพุทธภูมิ


1. ต้องมีดอกไม้ธูป-เทียน และพานรอง

2. ตั้ง นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
                       ลูกขอกราบขมาโทษต่อพระรัตนตรัย ขอได้โปรดยกโทษให้กับลูก ณ. กาละบัดเดี๋ยวนี้เถิด
     แม้ครั้งที่ ๒ ลูกขอกราบขมาโทษต่อพระรัตนตรัย ขอได้โปรดยกโทษให้กับลูก ณ. กาละบัดเดี๋ยวนี้เถิด
     แม้ครั้งที่ ๓ ลูกขอกราบขมาโทษต่อพระรัตนตรัย ขอได้โปรดยกโทษให้กับลูก ณ. กาละบัดเดี๋ยวนี้เถิด

3. ตั้ง นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
                       ลูกขอกราบลาจากพระพุทธภูมิ เพื่อเป็นพระอรหันตะสาวกในชาตินี้
     แม้ครั้งที่ ๒ ลูกขอกราบลาจากพระพุทธภูมิ เพื่อเป็นพระอรหันตะสาวกในชาตินี้
     แม้ครั้งที่ ๓ ลูกขอกราบลาจากพระพุทธภูมิ เพื่อเป็นพระอรหันตะสาวกในชาตินี้

กลับบน


 


 

ขออาราธนา บารมีพระรัตนตรัย พรหมเทพเทวาทั้งหลายมีหลวงพ่อฤาษีวัดท่าซุงเป็นที่สุด ขอให้ รวย รวย รวย โดยฉับพลันและนิพพานชาตินี้โดยทั่วหน้ากันทุกๆท่านเทอญ
อภินันทนาการจาก

ท่านอาจารย์(ลุง) ยกทรง(วีระ งามขำ)

วัดท่าซุง
60/3 หมู่ 1 ต.น้ำซึม
อ.เมือง จ.อุทัยธานี
61000

ของขวัญ
จงทำปัจจุบันให้ดีที่สุด เคราะห์กรรมจะเบาไปเอง

กลับหน้าหลัก