สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐม และหลวงพ่อขนมต้ม
ภายในพระวิหาร
พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระอรหันต์์
พระบรมธาตสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐม
พระบรมธาตสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน
พระบรมธาตุพระปัจเจก
พระธาตุศิรินานันทะ
พระธาตุมรกต
พระธาตุพระจุนาคะ
พระธาตพระสิวลี
พระธาตพระกังขาเรวตะ
พระธาตพระปุณณะ
พระธาตุอรหันต์
พระธาตุพระโพธิสัตว์กวนอิม
พระธาตุนิมิตหลวงปู่โลกอุดร
ชานหมากหลวงพ่อฤาษ
ทรายแก้วหลวงพ่อฤาษี
ธาตุกายสิทธิ์

บทนมััสการพระบรมธาตุเกษแก้วจุฬามณี

อะหัง อิเมหิ สักกาเรหิ สัมมาสัมพุทธะ

ปัจเจกพุทธะปะระมะ สารีริกธาตุญ เจวะ

สีวลีปุณณะจุลนาคะกังขาเรวตะคิริมานันทาทิ

มหาเถระทาตุญจะอภิปูชะยามิ

อิเม มะยา คะหิเต สักกาเร ปฏิคคัณหันตุ

มัยหัง ทีฆรัตตัง หิตายะ สุขายะ

คำแปล

ข้าพเจ้าขอบูชาพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระบรมธาตุพระปัจเจกพุทธเจ้า

และพระธาตุของ พระมหาเถระ นามว่า

สีวลี ปุณณะ จุลนาคะ กังขาเรวตะ คิริมานันทะ เป็นต้น

ด้วยสักการะเหล่านี้ ขอท่านเหล่านี้จงรับสักการะที่ข้าพเจ้า ยกขึ้นไว้นี้

เพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าสิ้นกาลนานเทอญ.

 

กลับหน้าหลัก