ประมวลภาพเมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2546

ก่อสร้างฐานชุกชี(ฐานพระ)สมเด็จองค์ปฐม

<<  []  >>