อานิสงส์ของสังฆทาน
                     การถวายสังฆทานนี้มีอานิสงส์มากความจริงถ้าจะพูดถึงอานิสงส์กันจริงๆละก็รู้สึกว่าจะมากกว่าจัดงานที่บ้านที่วัดตั้งเยอะแยะ ทั้งนี้เพราะว่าอะไร เพราะว่าถวายสังฆทาน เราทำกันแบบเงียบๆ ไม่มีกังวล การบำเพ็ญกุศลแต่ละคราวถ้ามีกังวลมาก อานิสงส์มันก็น้อย ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะว่าจิตเราเข้าสู่กุศล มันห่วงงานอื่นมากกว่า ไม่ตั้งจิตเฉพาะ
                     การถวายสังฆทาน คำว่า สังฆทานก็หมายความว่า ถวายแก่สงฆ์ในหมู่เป็นหมู่ตั้งแต่ 4 รูปขึ้นไป ตามพระวินัย ท่านเรียกกันว่าคณะสงฆ์ ถ้าต่ำกว่านั้นเป็นคณะบุคคล ถ้าบุคคลเดียวเป็น ปาฏิปุคคลิกทาน ทานโดยเฉพาะ ทีนี้การถวายสังฆทานแก่คณะสงฆ์เป็นหมู่นี้มีอานิสงส์มาก ตามที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสลำดับทานไว้ 14 อย่างคือ
                     การให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉาน มีอานิสงส์ 100 เท่า หมายความว่า เราให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉาน และก็ย่อมไปรับผลสมบูรณ์ในชาติต่อไป เป็นเทวดา 100 ชาตินั่นเอง ถ้าให้ทานด้วยจิตเมตตานะ
                     การให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉาน 100 ครั้ง มีอานิสงส์ไม่เท่ากับให้ทานแก่คนที่ไม่มีศีลเลย 1 ครั้ง ทั้งนี้ก็เพราะว่า คนที่เกิดมาเป็นคนได้ ก็เพราะอานิสงส์แห่งศีล หรือกรรมบถ 10 เป็นปัจจัย สำหรับสัตว์เดรัจฉาน ยังอยู่ในเกณฑ์ของอบายถูมิ จึงมีอานิสงส์ไม่เท่ากัน
                    ทีนี้การให้ทานแก่คนที่ไม่มีศีล 100 ครั้ง ก็ยังมีอานิสงส์ไม่เท่ากับให้ทานแก่ท่านที่มีศีลบริบูรณ์ 1 ครั้ง
                    การให้ทานแก่ท่านที่มีศีลบริบูรณ์ 100 ครั้ง ก็มีอานิสงส์ไม่เท่ากับท่านที่ปฏิบัติตนเพื่อโสดาปัตติมรรค 1 ครั้ง
บุคคลที่ปฏิบัติตนเพื่อโสดาปัตติมรรค ก็คือคนที่เจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน จะเป็นคนก็ตาม จะเป็นเณรก็ตาม จะเป็นพระก็ตาม ตั้งใจปฏิบัติไปด้วยจิตบริสุทธิ์ ตั้งใจปฏิบัติไปด้วยจิตศรัทธาแท้หวังความดีเป็นเบื้องหน้า มีอารมณ์ถึงซึ่งพระนิพพานเป็นอารมณ์ หมายความว่า เราปฏิบัติกันนี่เราทำกันนี่ เราหวังพระนิพพาน ไม่ใช่ปฏิบัติกันหลอกชาวบ้านว่า เราเป็นนักสมถวิปัสสนา
การปฏิบัติอย่างนี้ ถึงแม้ว่ายังจะไม่ถึงฌานโลกีย์ก็ตามท่านเรียกว่าปฏิบัติเพื่อพระโสดาปัตติมรรค คือทำเพื่อเข้าถึงพระโสดาปัตติมรรค ท่านเรียกว่าท่านปฏิบัติเพื่อพระโสดาปัตติมรรค
                     การถวายทานหรือให้ทานแก่ท่านที่ปฏิบัติเพื่อพระโสดาปัตติมรรค 100 ครั้ง ก็ยังมีผลไม่เท่ากับถวายทานแก่พระโสดาปัตติมรรค 1 ครั้ง
                     การถวายทานแก่พระโสดาปัตติมรรค 100 ครั้ง ก็ยังมีผลไม่เท่ากับถวายทานแก่พระโสดาปัตติผล 1 ครั้ง
                     ถวายทานแก่พระโสดาปัตติผล 100 ครั้ง ก็ยังมีผลไม่เท่ากับถวายทานแก่พระสกิทาคามีมรรค 1 ครั้ง
                     ถวายทานแก่พระสกิทาคามีมรรค 100 ครั้ง ก็มีผลไม่เท่ากับถวายทานแก่พระสกิทาคามีผล 1 ครั้ง
                     ถวายทานแก่พระสกิทาคามีผล 100 ครั้ง ก็มีผลไม่เท่ากับถวายทานแก่พระอนาคามีมรรค 1 ครั้ง
                     ถวายทานแก่พระอนาคามีมรรค 100 ครั้ง ก็มีผลไม่เท่ากับถวายทานแก่พระอนาคามีผล 1 ครั้ง
                     ถวายทานแก่พระอนาคามีผล 100 ครั้ง ก็ยังมีผลไม่เท่ากับถวายทานแก่พระอรหัตมรรค 1 ครั้ง
                     ถวายทานแก่พระอรหัตมรรค 100 ครั้ง ก็มีผลไม่เท่ากับถวายทานแก่พระอรหัตผล 1 ครั้ง
                     ถวายทานแก่พระอรหัตผล 100 ครั้ง ก็ยังมีผลไม่เท่ากับถวายทานแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า 1 ครั้ง
                     ถวายทานแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า 100 ครั้ง ก็มีผลไม่เท่ากับถวายทานแก่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 1 ครั้ง
                     ถวายทานแก่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 100 ครั้ง ก็มีผลไม่เท่ากับถวายสังฆทาน 1 ครั้ง
                     ทีนี้ถวายสังฆทาน 100 ครั้ง ก็มีผลไม่เท่ากับถวายวิหารทาน 1 ครั้ง การก่อสร้าง เช่น สร้างส้วม ศาลาหน้าวัด ศาลาการเปรียญ กุฏิ โบสถ์ วิหาร เป็นต้น อย่างนี้เขาเรียกว่าวิหารทานทั้งนั้น
เวลานี้ท่านทั้งหลายถวายทานที่เรียงลำดับมาตั้งแต่ต้น ถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านเรียกกันว่า ปาฏิปุคคลิกทาน มีผลไม่เสมอกัน
           เวลานี้ท่านทั้งหลายถวายสังฆทาน การถวายสังฆทาน 1 ครั้งในชีวิต และถวายด้วยจิตที่บริสุทธิ์มีศรัทธาแท้ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าผลของสังฆทานนี้จะดลบันดาลให้แก่บุคคลผู้ถวายเกิดไปทุกชาติ ขึ้นชื่อว่าความยากจนเข็ญใจไม่มี ในแดนใดที่เต็มไปด้วยความทุกข์ยากลำบากขัดสน คนที่ถวายสังฆทานแล้วจะไม่เกิดในที่นั้น ผลที่ให้ไปไกลมาก กล่าวว่า แม้แต่พระพุทธญาณเองก็ยังไม่เห็นผลที่สุดของการถวายสังฆทาน คำว่าไม่เห็นที่สุดของการถวายสังฆทาน หมายความว่า แม้แต่บุคคลผู้เป็นเจ้าของสังฆทาน บำเพ็ญบารมี แล้วเกิดไปอีกกี่แสนชาติก็ตาม จนกระทั่งเข้าพระนิพพาน อานิสงส์นั้นก็ยังไม่หมด นี่เป็นอำนาจของสังฆทาน

(ธัมมวิโมกข์ ฉบับที่ 25 หน้า 92-98)