วัตถุประสงค์ และเจตนารมณ์

                  เริ่มแรกสำหรับสร้างพระพุทธปฎิมากร องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์ปฐม ขนาดหน้าตัก 8 ศอก ประดิษฐาน
ณ. วัดโพธิ์ อ.บางปะอิน จ.อยุธยา ครั้งนี้เริ่มจากแนวคิดของคณะศิษย์หลวงปู่กอง ที่จะสร้างพระถวายหลวงปู่กอง วัดสระมณฑล อยุธยา แต่หลวงปู่กองได้ดำริให้นำมาสร้างที่ วัดโพธิ์ อ.บางปะอิน จ.อยุธยา ทางคณะศิษย์หลวงปู่กอง จึงนำทุนเริ่มต้น สำหรับ พระพุทธปฎิมากรองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์ปฐม ขนาดหน้าตัก 8 ศอก ประมาณ 210,000 บาท ถวายกับ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ ซึ่งต่อมาทางคณะศิษย์ฯ และผู้มีศรัทธา ในพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ในพื้นที่บางปะอินและเขตใกล้เคียงทราบข่าว จึงเข้ามาสมทบ       

                 จุดประสงค์เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาให้ครบ 5000 ปี บูชาพระรัตนตรัย บูชาพระคุณหลวงปู่ปาน วัดบางนมโค และพระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง เป็นที่สุด และเป็นสถานที่สักการะบูชาของบุคคลในท้องถิ่น และผู้มาเยือน เพื่อเป็นสิริมงคล  

               อนึ่ง คณะผู้จัดสร้างฯ ไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อออกไปรับบริจาค หรือเรื่ยไรบุญ นอกสถานที่ ขอได้โปรดสอบถาม ข้อมูลที่ วัดโพธิ์ อ.บางปะอิน จ.อยุธยา (เบอร์โทรศัพท์) ความคืบหน้าในการดำเนินการก่อสร้าง ทางคณะฯ.จะแจ้งข่าวเป็นระยะๆ

              ทางคณะผู้จัดสร้างฯ ขอกราบอาราธนาบารมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจก พุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย สืบๆกันมา มีหลวงปู่ปาน วัดบางนมโค และพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง เป็นที่สุด หากไม่เกินวิสัยโปรดสงเคราะห์ ลูกหลาน และผู้มีศรัทธา ต่อองค์พระรัตนตรัยทั้งหลาย ได้เข้าถึงซึ่งกระแสแห่งพระนิพพาน สำเร็จ มรรคผล ในการณ์ปัจจุบัน และมีความคล่องตัวทุกประการ ด้วยเถิด