ธรรมที่ทำให้หลุดพ้นจากความทุกข

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ธรรมปฏิบัติของพระพุทธเจ้าให้กว้างขวางในหมู่ชน และประชาสัมพันธ์การทำงานของศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนฯ ร่วมกับ มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร

ตัวอย่างหนังสือ

นิตยสารธรรมปฏิบัติ

อัตราค่าสมาธิก

1 ปี(12 เล่ม) 300 บาท

ครึ่งปี(6 เล่ม) 150 บาท

ส่งตั๋วแลกเงิน หรือ ธนาณัติ สั่งจ่าย ปท.อุทัยธานี

ในนาม พระอาจินต์ ธมฺมจิตฺโต

สำนักงานธัมมวิโมกข์

วัดท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000

โทร. (035) 512578