ต้นโพธิ์

 

ต้นโพธิ์

                    ในสมัยพุทธกาล สมเด็จองค์พระสัมมาสัมพุทธทรงตรัสรู้อริสัจ ๔ ที่ต้นศรีมหาโพธิ์จึงถือได้ว่าต้นโพธิ์เป็นต้นไม้ ประจำพุทธศาสนา

                    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงปลูกต้นโพธิ์ต้นนี้ไว้ เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินมาทรง ประกอบพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ วัดโพธิ์ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๐๙