Make your own free website on Tripod.com

 

 

พระอุโบสถและศาลาการเปรียญ วัดโพธิ์

ด้านหน้าพระอุโบสถ
ด้านหน้าพระอุโบสถ
ด้านหลังพระอุโบสถ
ด้านหลังพระอุโบสถ
ศาลาท่านํ้า มองลึกเข้าไปจะเห็นพระอุโบสถด้านหลัง
ศาลาการเปรียญ