ต้นจันทน์

 

ต้นจันทน์

              สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงปลูกต้นจันทน์ไว้ เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธียก ช่อฟ้าอุโบสถ และเททองหล่อรูปเหมือนสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังษี และรูปหลวงปู่คง ที่วัดโพธิ์เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๙ ต่อมาเกิดนํ้าท่วมใหญ่ปี ๒๕๓๘ ต้นเดิมได้ตายลง ปัจจุบันที่เห็นเป็นต้นลูกที่ปลูกทดแทนไว้