ประมวลภาพเมื่อ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2546

วันที่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุองค์ปฐม เป็นการบรรจุที่ครั้งที่ 3 เป็นจุดที่ 3 ที่พระเกตุ

ภาพพระอาทิตย์ เวลา14.00 น. จนเสร็จพิธี
สมเด็จองค์ปฐม

1     2     3

<<  []  >>